Kwesta jest to zbieranie datków pieniężnych (rzadziej w naturze) przez kwestarzy. Jej celem jest zdobycie środków na cele charytatywne lub publiczne ofiarowanych przez darczyńców. Słowem kwesta określa się również datki zebrane podczas kwesty. Najbardziej znana kwesta w Polsce to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana przez Jerzego Owsiaka, która zbiera środki na zakup wyposażenia szpitali. Od wielu lat prowadzone są również publiczne zbiórki pieniędzy na rewaloryzację zabytkowych polskich cmentarzy. Najsłynniejszą kwestą organizowaną od 1974 roku jest kwesta na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Organizuje ją założony przez redaktora Jerzego Waldorfa "Społeczny Komitet Opieki Na Rzecz Ochrony Starych Powązek". W Sandomierzu kwesty organizowane są corocznie od 1992 (za wyjątkiem 1997) roku przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego. Ostatnie kwesty przyniosły rekordowe wyniki zbiórki pieniędzy:

Rok  Kwota Rok   Kwota
2009  13 857,00 zł  2016 14 745,50 zł
2010 14 353,00 zł 2017 13 419,46 zł
2011 17 077,00 zł  2018 15 726,08 zł
2012 14 352,00 zł 2019 20 525,52 zł
2013 16 171,00 zł 2020 4 077,37 zł
2014 15 156,00 zł 2021 21 993,90 zł 
2015 13 289,00 zł 2022 24 582,40 zł 

 

W naszych kwestach biorą udział jako wolontariusze: profesorowie i uczniowie sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych: I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, członkowie Jednostki Strzeleckiej "Strzelec", członkowie SKOCK, radni, ludzie kultury i nauki.

KWESTA 2021

Kwesta została zorganizowana w dniach od 30 października do 2 listopada 2021 roku na trzech sandomierskich cmentarzach: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym, w kweście wzięło udział około 200 kwestarzy – wolontariuszy. Udział w kweście brali nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum,  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Zbigniewa Strzeleckiego. W kweście uczestniczyli również Burmistrz i Wiceburmistrz,  radni Rady Miasta, przedstawiciele Chorągwi Ziemi Sandomierskiej, osoby prywatne i członkowie SKOCK. Dochód z kwesty wyniósł:

21 993,90 zł

Jest to  najlepszy wynik w historii kwesty. Specjalne podziękowania należą się ks. dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej Leszkowi Pachucie za nieodpłatny druk 1500 egzemplarzy gazetki „Pismo SKOCK 2021”, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Słowa wdzięczności kierujemy do pana Aleksandra Paszkowskiego za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i prowadzenie strony internetowej SKOCK. Zarząd SKOCK dziękuję również wszystkim dziennikarzom za propagowane kwesty oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu i wyniku, a w szczególności panu Andrzejowi Capiga Gość Niedzielny, pani Małgorzacie Płaza Tygodnik Nadwiślański,  pani Joannie Sarwa Radio Leliwa, pani Grażynie Ślęzak-Wójcik Radio Kielce, pani Klaudii Tajs Echo Dnia,

Podobnie jak w ubiegłym roku zbieramy kwestę również przez Internet i konto stowarzyszenia. Prosimy o wpłaty do 31.12.2021 roku.

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie i udział w kweście. Zarząd SKOCK dziękuje wszystkim darczyńcom za datki na ratowanie sandomierskich, zabytkowych nekropolii.

KWESTA 2020

Kwesta 2020 z powodu zamknięcia cmentarzy została zorganizowana poprzez wpłaty na konto stowarzyszenia i zbiórkę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Łącznie zebrano

4 077,37 zł

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za datki, a pani Agnieszce Białousz i panu Waldemarowi Białousz za zorganizowanie zbiórki internetowej. Podziękowania należą się także dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej ks. Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk 500 egzemplarzy gazetki „Pismo SKOCK 2020” oraz panu dr. Piotrowi Sławińskiemu za przygotowanie jej do druku. Tą drogą składam również serdeczne podziękowanie panu Aleksandrowi Paszkowskiemu, który od wielu lat nieodpłatnie prowadzi stronę internetową stowarzyszenia www.skock.pl.

KWESTA 2019

Kwesta została zorganizowana w dniach od 31 października do 3 listopada 2019 roku na trzech sandomierskich cmentarzach: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym, w kweście wzięło udział 300 kwestarzy – wolontariuszy. Byli nimi: nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół:, I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum,  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej. W kweście uczestniczyli również Burmistrz i Wiceburmistrz,  radni Rady Miasta, przedstawiciele Chorągwi Ziemi Sandomierskiej, członkowie Koła Przewodników PTTK, osoby prywatne i członkowie SKOCK. Dochód z kwesty wyniósł:

20 525,52 zł

Jest to  najlepszy wynik w historii kwesty. Specjalne podziękowania należą się ks. dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej Leszkowi Pachucie za nieodpłatny druk 2000 egzemplarzy gazetki „Pismo SKOCK 2019”, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Słowa wdzięczności kierujemy do pana Aleksandra Paszkowskiego za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i prowadzenie strony internetowej SKOCK. Zarząd SKOCK dziękuję również wszystkim dziennikarzom za propagowane kwesty oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu i wyniku, a w szczególności ks. Tomaszowi Lisowi Gość Niedzielny, panu Andrzejowi Piskulakowi Katolicka Agencja Informacyjna, pani Małgorzacie Płaza Tygodnik Nadwiślański,  pani Joannie Sarwa Radio Leliwa, pani Grażynie Ślęzak-Wójcik Radio Kielce, pani Klaudii Tajs Echo Dnia,

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie i udział w kweście. Zarząd SKOCK dziękuje wszystkim darczyńcom za datki na ratowanie sandomierskich, zabytkowych nekropolii.

KWESTA 2018

Kwesta została zorganizowana w dniach od 31 października do 3 listopada 2018 roku na 3 sandomierskich cmentarzach: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym, w kweście wzięło udział 224 kwestarzy – wolontariuszy. Byli nimi: nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół:, II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej, W kweście uczestniczyli również radni Rady Miasta,przedstawiciele Chorągwi Ziemi Sandomierskiej, członkowie Koła Przewodników PTTK, osoby prywatne i członkowie SKOCK. Dochód z kwesty wyniósł

15 726,08 zł

Jest to trzeci najlepszy wynik w historii kwesty, lepsze rezultaty były tylko w latach 2011 (17 077 zł) i 2013 (16 171 zł). Specjalne podziękowania należą się ks. dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej Leszkowi Pachucie za nieodpłatny druk 2500 egzemplarzy gazetki „Pismo SKOCK 2018”, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Słowa wdzięczności kierujemy również do pani Agnieszki Krzesimowskiej, która przekazała 10 egzemplarzy książki „Sandomierskie Soplicowo” – dochód ze sprzedaży książki został dodany do kwesty. Zarząd SKOCK dziękuję również wszystkim dziennikarzom za propagowane kwesty oraz informacje o jej przebiegu i wyniku, a w szczególności ks. Tomaszowi Lisowi Gość Niedzielny, Andrzejowi Piskulakowi Katolicka Agencja Informacyjna, Joannie Sarwa Radio Leliwa, Grażynie Ślęzak-Wójcik Radio Kielce, Klaudii Tajs Echo Dnia, Józefowi Żuk Tygodnik Nadwiślański.

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście.

KWESTA 2017

Kwesta została zorganizowana w dniach od 31 października do 2 listopada 2017 roku na 3 sandomierskich cmentarzach: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym wzięło udział 252kwestarzy – wolontariuszy. Wolontariuszami byli nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej, Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej, W kweście uczestniczyli również burmistrz, radni Rady Miasta, członkowie Koła Przewodników PTTK, osoby prywatne i członkowie SKOCK. Dochód z kwesty wyniósł

13 419,46 zł

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście. Słowa podziękowania kierujemy przede wszystkim do ks. Leszka Pachuty dyrektora Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnejza nieodpłatny druk 2500 egzemplarzy gazetki „Pismo SKOCK 2017”, ks. proboszcza parafii Św. Józefa Jerzego Dąbka i ks. proboszcza parafii Św. Pawła Krzysztofa Rusieckiegoza pomoc  w organizacji kwesty. Dziękujemy również panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę.

Zarząd SKOCK dziękuję również wszystkim dziennikarzom za propagowane kwesty oraz informacje o jej przebiegu i wyniku.

 KWESTA 2016

została zorganizowana w dniach od 29 października do 2 listopada 2016. W kweście zorganizowanej na 3 sandomierskich cmentarzach: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym wzięło udział 271 kwestarzy – wolontariuszy. Wolontariuszami byli nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum, II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej, Katolickiego Liceum im. Królowej Jadwigi. W kweście uczestniczyli również przedstawiciele Koła Przewodników PTTK, osoby prywatne i członkowie SKOCK. Dochód z kwesty wyniósł:

14 745,50 zł

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście. Specjalne podziękowania należą się księdzu dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk gazetki na kwestę, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia w 2016 roku przekazali PTTK Oddział Sandomierz, Wiesława Sabat, Robert Pytka, Lidia i Wojciech Czerwiec, Tomasz Huk, Alicja i Krzysztof Szatan, Jerzy Walaszek, Michał Jaworski, Elżbieta i Janusz Sobolewscy - ogółem 2 600 zł

KWESTA 2015

Została zorganizowana w dniach od 30 października do 1 listopada 2015. W kweście zorganizowanej na 3 cmentarzach sandomierskich: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym wzięło udział 248 kwestarzy – wolontariuszy.

Dochód z kwesty wyniósł 13 289 zł

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście. Osobne podziękowania należą się  dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej ks. Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk gazetki na kwestę, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia w 2015 roku przekazali PTTK Oddział Sandomierz, Wiesława Sabat, Robert Pytka, Tomasz Huk, Andrzej Anwailer, Marcin Marzec, Piotr Chojnacki, Jerzy Walaszek, Michał Jaworski, Elżbieta i Janusz Sobolewscy - ogółem 2 600zł

 KWESTA 2014

Została zorganizowana w dniach od 31 października do 2 listopada 2014 roku. W kweście zorganizowanej na 3 cmentarzach sandomierskich: Komunalnym, Świętopawelskim i Katedralnym wzięło udział 264 kwestarzy – wolontariuszy.

Dochód z kwesty wyniósł 15 156 zł

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście. Osobne podziękowania należą się dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej ks. Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk gazetki na kwestę, ks. proboszczowi parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i dofinansowanie materiałów na kwestę. Darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia w 2014 roku przekazali PTTK Oddział Sandomierz, Izba Notarialna w Krakowie oraz Piotr Sobolewski, Jerzy Walaszek, Michał Jaworski, Elżbieta i Janusz Sobolewscy ogółem 4 401,97 zł

KWESTA 2013

Została zorganizowana w dniach 31.10-3.11. W kweście zorganizowanej na cmentarzach: komunalnym, świętopawelskim i katedralnym wzięło udział około 250 kwestarzy-wolontariuszy.

Uczestniczyli w kweście podobnie jak w ubiegłych latach nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i członkowie Jednostki Strzeleckiej 2018, członkowie i sympatycy SKOCK. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i ofiarności osób, odwiedzających sandomierskie cmentarze uzbieraliśmy kwotę:

16 171 zł 63 gr

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście. Osobne podziękowania należą się dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej ks. Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk gazetki na kwestę w ilości 3000 egzemplarzy, ks. proboszczowi Parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi za pomoc w organizacji kwesty, Panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie materiałów na kwestę oraz pracownikom banku PEKAO S.A. za sprawne i szybkie zliczenie gotówki. Słowa podziękowania kierujemy również do radnych Rady Powiatu Piotra Sobolewskiego, Jana Mączki i Tomasza Huka oraz radnych Rady Miasta Wojciecha Czerwca, Ryszarda Lewandowskiego, Tomasza Masternaka, Macieja Skorupy i Mirosława Czai. Swoją cegiełkę dołożyli również burmistrzowie Ewa Kondek i Jerzy Borowski oraz panie Alina Bidas i Marianna Siatrak. Sponsorami działalności statutowej naszego stowarzyszenia w 2013 roku były również Urząd Miasta Sandomierza, PTTK Oddział Sandomierz i PGKiM w Sandomierzu oraz rodzina Józefa Jaworskiego.

KWESTA 2012

Została zorganizowana w dniach 31.10. - 3.11. W kweście zorganizowanej na 3 cmentarzach: komunalnym, świętopawelskim i katedralnym wzięła udział rekordowa liczba ponad 300 kwestarzy – wolontariuszy. Obok uczestniczących w kweście w ubiegłych latach nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i członków Jednostki Strzeleckiej 2018 po raz pierwszy kwestowali działacze, trenerzy, zawodnicy i kibice Klubu Sportowego Wisła Sandomierz i Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sandomierski. Dochód z kwesty wyniósł:

14 352 zł 95 gr

Zarząd SKOCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za datki i udział w kweście. Osobne podziękowania należą się dyrektorowi Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej ks. Leszkowi Pachuta za nieodpłatny druk gazetki na kwestę w ilości 4000 egzemplarzy, ks. proboszczowi Parafii Św. Józefa Jerzemu Dąbkowi i ks. proboszczowi Parafii Św. Pawła Krzysztofowi Rusieckiemu za pomoc w organizacji kwesty, panu Januszowi Pońskiemu, właścicielowi firmy JAP za przygotowanie i sponsorowanie materiałów na kwestę. Słowa podziękowania kierujemy również do radnych Rady Powiatu Piotra Sobolewskiego, Grażyny Szklarskiej, Jana Mączki i Tomasza Huka oraz radnych Rady Miasta Wojciecha Czerwca, Ryszarda Lewandowskiego, Tomasza Masternaka, Mirosława Czai, oraz pań Lidii Czerwiec, Ewy Czajkowskiej, panów Dariusza Fugla i Jerzego Walaszka, którzy przekazali wpłaty na nasze konto. Sponsorami działalności statutowej naszego stowarzyszenia w 2012 roku byli również PTTK Oddział Sandomierz i Zakład Gazowniczy w Sandomierzu oraz rodzina Józefa Jaworskiego.

KWESTA 2011

Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu informuje, że podczas publicznej zbiórki pieniężnej na renowację zabytkowych nagrobków, zorganizowanej w dniach od 29 października do 2 listopada 2011 roku na sandomierskich cmentarzach zostało zebrane 17 077 zł 24 gr. (słownie: siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem 24/100 zł)

17 077 zł 24 gr

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na ochronę substancji zabytkowej i zabytkowego krajobrazu na Cmentarzu Katedralnym i innych nekropoliach miasta Sandomierza. Wydatki związane z organizacją kwesty zostaną pokryte z wpłat sponsorów.

SKOCK serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, sponsorom, wolontariuszom. Bez hojności ofiarodawców i sponsorów oraz pomocy instytucji biorących udział w kweście (sandomierskich szkół średnich i Jednostki Strzeleckiej 2018) osiągnięcie tak znakomitego rezultatu byłoby niemożliwe.

Dziękujemy również wszystkim dziennikarzom, którzy przyczynili się do promocji naszej akcji.

Dziękujemy Staroście Sandomierskiemu Stanisławowi Masternakowi za sfinansowanie zakupu publikacji książkowej rozdawanej na kweście, radnym biorącym udział w kweście, ks. Leszkowi Pachuta Dyrektorowi Wydawnictwa Diecezjalnego za bezpłatne wydrukowanie gazety na kwestę, ks. Bogdanowi Królowi proboszczowi parafii św. Józefa oraz ks. Krzysztofowi Rusieckiemu proboszczowi parafii św. Pawła za pomoc w organizacji kwesty, panu Januszowi Pońskiemu za pomoc w przygotowaniu materiałów, pracownicom Banku PEKAO S.A. za sprawne przeliczenie tak dużej sumy (w bilonie).

Słowa podziękowania kierujemy również do PTTK Odział Sandomierz, Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu, Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego "Confraternitas Gostomianum" oraz radnych rady miasta i rady powiatu: Piotra Sobolewskiego, Jana Mączki, Krzysztofa Niżyńskiego, Grażyny Szklarskiej, Ryszarda Lewandowskiego, Mirosława Czai, Marcina Marca, Tomasza Huka i Andrzeja Hołody, którzy nas wsparli finansowo.

 Zarząd SKOCK

  • Kamocki
  • Prezes Janusz Sobolewski
  • Kwesta 2022
  • f4
  • f5